FH Hafnarfjordur

FH Hafnarfjordur

Premier
Iceland

Info
City: Hafnarfjordur
Stadium: Kaplakriki
Capacity: 6,450 (3,050)
Dimension: 105 x 68 m
Pictures: Google maps
Season Starts From 22 April, 2020