Ekstraklasa Poland

Table Poland

15 July 2022 - round 1

16 July 2022 - round 1

17 July 2022 - round 1

18 July 2022 - round 1

22 July 2022 - round 2

23 July 2022 - round 2

24 July 2022 - round 2

25 July 2022 - round 2

29 July 2022 - round 3

30 July 2022 - round 3

31 July 2022 - round 3

1 August 2022 - round 3

5 August 2022 - round 4

6 August 2022 - round 4

7 August 2022 - round 4

8 August 2022 - round 4

12 August 2022 - round 5

13 August 2022 - round 5

14 August 2022 - round 5

15 August 2022 - round 5

19 August 2022 - round 6

20 August 2022 - round 6

21 August 2022 - round 6

26 August 2022 - round 7

27 August 2022 - round 7

28 August 2022 - round 7

31 August 2022 - round 6

2 September 2022 - round 8

3 September 2022 - round 8

4 September 2022 - round 8

5 September 2022 - round 8

9 September 2022 - round 9

10 September 2022 - round 9

11 September 2022 - round 9

12 September 2022 - round 9

16 September 2022 - round 10

17 September 2022 - round 10

18 September 2022 - round 10

30 September 2022 - round 11

1 October 2022 - round 11

2 October 2022 - round 11

3 October 2022 - round 11

6 October 2022 - round 2

7 October 2022 - round 12

8 October 2022 - round 12

9 October 2022 - round 12

10 October 2022 - round 12

14 October 2022 - round 13

15 October 2022 - round 13

16 October 2022 - round 13

21 October 2022 - round 14

22 October 2022 - round 14

23 October 2022 - round 14

24 October 2022 - round 14

28 October 2022 - round 15

29 October 2022 - round 15

30 October 2022 - round 15

31 October 2022 - round 15

4 November 2022 - round 16

5 November 2022 - round 16

6 November 2022 - round 16

11 November 2022 - round 17

12 November 2022 - round 17

13 November 2022 - round 17

18 November 2022 - round 2

27 January 2023 - round 18

28 January 2023 - round 18

29 January 2023 - round 18

30 January 2023 - round 18