Premier Georgia

Table Georgia

1 March 2019 - round 1

2 March 2019 - round 1

3 March 2019 - round 1

5 March 2019 - round 2

6 March 2019 - round 2

9 March 2019 - round 3

10 March 2019 - round 3

11 March 2019 - round 3

15 March 2019 - round 4

16 March 2019 - round 4

17 March 2019 - round 4

30 March 2019 - round 5

31 March 2019 - round 5

2 April 2019 - round 6

3 April 2019 - round 6

6 April 2019 - round 7

7 April 2019 - round 7

8 April 2019 - round 7

12 April 2019 - round 8

13 April 2019 - round 8

20 April 2019 - round 9

21 April 2019 - round 9

24 April 2019 - round 10

25 April 2019 - round 10

4 May 2019 - round 11

5 May 2019 - round 11

10 May 2019 - round 12

11 May 2019 - round 12

14 May 2019 - round 13

15 May 2019 - round 13

19 May 2019 - round 14

20 May 2019 - round 14

23 May 2019 - round 15

24 May 2019 - round 15

28 May 2019 - round 16

29 May 2019 - round 16

1 June 2019 - round 17

2 June 2019 - round 17

14 June 2019 - round 18

15 June 2019 - round 18

16 June 2019 - round 18

22 June 2019 - round 19

23 June 2019 - round 19

25 June 2019 - round 20

26 June 2019 - round 20

27 June 2019 - round 20

2 July 2019 - round 21

3 July 2019 - round 21

3 August 2019 - round 22

4 August 2019 - round 22

6 August 2019 - round 22

10 August 2019 - round 23

11 August 2019 - round 23

16 August 2019 - round 24

17 August 2019 - round 24

20 August 2019 - round 24

23 August 2019 - round 25

24 August 2019 - round 25

25 August 2019 - round 25

29 August 2019 - round 26

30 August 2019 - round 26

31 August 2019 - round 26

1 September 2019 - round 26

12 September 2019 - round 27

14 September 2019 - round 27

15 September 2019 - round 27

16 September 2019 - round 22

20 September 2019 - round 28

21 September 2019 - round 28

28 September 2019 - round 29

29 September 2019 - round 29

2 October 2019 - round 23

5 October 2019 - round 30

6 October 2019 - round 30

19 October 2019 - round 31

20 October 2019 - round 31

25 October 2019 - round 32

26 October 2019 - round 32

27 October 2019 - round 32

1 November 2019 - round 33

2 November 2019 - round 33

3 November 2019 - round 33

8 November 2019 - round 34

9 November 2019 - round 34

10 November 2019 - round 34