Premier Egypt

Season: 2018 - 2019
Table Egypt

31 July 2018 - round 1

1 August 2018 - round 1

2 August 2018 - round 1

3 August 2018 - round 1

4 August 2018 - round 2

6 August 2018 - round 2

7 August 2018 - round 2

8 August 2018 - round 2

10 August 2018 - round 4

14 August 2018 - round 3

15 August 2018 - round 3

16 August 2018 - round 3

17 August 2018 - round 3

21 August 2018 - round 3

24 August 2018 - round 4

25 August 2018 - round 4

26 August 2018 - round 4

27 August 2018 - round 4

31 August 2018 - round 5

1 September 2018 - round 5

2 September 2018 - round 5

3 September 2018 - round 5

11 September 2018 - round 6

12 September 2018 - round 6

13 September 2018 - round 6

17 September 2018 - round 7

18 September 2018 - round 7

19 September 2018 - round 7

21 September 2018 - round 8

22 September 2018 - round 8

23 September 2018 - round 8

24 September 2018 - round 8

28 September 2018 - round 5

30 September 2018 - round 9

1 October 2018 - round 9

2 October 2018 - round 9

3 October 2018 - round 10

5 October 2018 - round 10

6 October 2018 - round 10

7 October 2018 - round 10

18 October 2018 - round 11

19 October 2018 - round 11

20 October 2018 - round 11

1 November 2018 - round 12

2 November 2018 - round 12

3 November 2018 - round 12

5 November 2018 - round 13

6 November 2018 - round 13

7 November 2018 - round 13

8 November 2018 - round 13

10 November 2018 - round 14

11 November 2018 - round 14

12 November 2018 - round 14

20 November 2018 - round 15

21 November 2018 - round 15

22 November 2018 - round 15

25 November 2018 - round 16

26 November 2018 - round 16

27 November 2018 - round 16

28 November 2018 - round 16

29 November 2018 - round 7

1 December 2018 - round 9

5 December 2018 - round 7

6 December 2018 - round 11

9 December 2018 - round 14

10 December 2018 - round 17

11 December 2018 - round 17

12 December 2018 - round 17

13 December 2018 - round 17

17 December 2018 - round 12

20 December 2018 - round 18

21 December 2018 - round 18

22 December 2018 - round 18

23 December 2018 - round 18

26 December 2018 - round 19

28 December 2018 - round 18

29 December 2018 - round 6

30 December 2018 - round 9

2 January 2019 - round 9

3 January 2019 - round 18

4 January 2019 - round 8

5 January 2019 - round 16

8 January 2019 - round 15

9 January 2019 - round 19

14 January 2019 - round 19

15 January 2019 - round 19

19 January 2019 - round 20

23 January 2019 - round 20

24 January 2019 - round 19

25 January 2019 - round 10

28 January 2019 - round 20

29 January 2019 - round 20

30 January 2019 - round 20

3 February 2019 - round 21

4 February 2019 - round 21

5 February 2019 - round 21

7 February 2019 - round 21

8 February 2019 - round 21

9 February 2019 - round 21

10 February 2019 - round 22

14 February 2019 - round 22

15 February 2019 - round 22

16 February 2019 - round 22

17 February 2019 - round 22

18 February 2019 - round 23

19 February 2019 - round 23

20 February 2019 - round 23

21 February 2019 - round 23

22 February 2019 - round 24

24 February 2019 - round 24

25 February 2019 - round 24

26 February 2019 - round 24

28 February 2019 - round 25

2 March 2019 - round 25

3 March 2019 - round 25

4 March 2019 - round 26

7 March 2019 - round 24

11 March 2019 - round 26

12 March 2019 - round 26

15 March 2019 - round 26

16 March 2019 - round 26

17 March 2019 - round 23

20 March 2019 - round 25

29 March 2019 - round 27

30 March 2019 - round 17

31 March 2019 - round 27

1 April 2019 - round 27

2 April 2019 - round 26

3 April 2019 - round 24

6 April 2019 - round 28

7 April 2019 - round 28

10 April 2019 - round 17

11 April 2019 - round 29

12 April 2019 - round 29

14 April 2019 - round 29

15 April 2019 - round 29

18 April 2019 - round 10

19 April 2019 - round 30

20 April 2019 - round 30

23 April 2019 - round 26

25 April 2019 - round 30

30 April 2019 - round 31

1 May 2019 - round 31

2 May 2019 - round 31

5 May 2019 - round 30

9 May 2019 - round 29

10 May 2019 - round 32

11 May 2019 - round 32

12 May 2019 - round 32

14 May 2019 - round 32

16 May 2019 - round 30

17 May 2019 - round 33

21 May 2019 - round 33

22 May 2019 - round 18

27 May 2019 - round 34

30 May 2019 - round 34

3 June 2019 - round 34

21 July 2019 - round 33

24 July 2019 - round 33

28 July 2019 - round 34