Bundesliga Austria

Season: 2020 - 2021
Table Austria

11 September 2020 - round 1

12 September 2020 - round 1

13 September 2020 - round 1

19 September 2020 - round 2

20 September 2020 - round 2

26 September 2020 - round 3

27 September 2020 - round 3

3 October 2020 - round 4

4 October 2020 - round 4

24 October 2020 - round 5

25 October 2020 - round 5

31 October 2020 - round 6

1 November 2020 - round 6

7 November 2020 - round 7

8 November 2020 - round 7

21 November 2020 - round 8

22 November 2020 - round 8

28 November 2020 - round 9

29 November 2020 - round 9

5 December 2020 - round 10

6 December 2020 - round 10

12 December 2020 - round 11

13 December 2020 - round 11

19 December 2020 - round 12

20 December 2020 - round 12

17 January 2021 - round 7

22 January 2021 - round 13

23 January 2021 - round 13

24 January 2021 - round 13

26 January 2021 - round 14

27 January 2021 - round 14

30 January 2021 - round 15

31 January 2021 - round 15

9 February 2021 - round 16

10 February 2021 - round 16

13 February 2021 - round 17

14 February 2021 - round 17

20 February 2021 - round 18

21 February 2021 - round 18

23 February 2021 - round 16

27 February 2021 - round 19

28 February 2021 - round 19

6 March 2021 - round 20

7 March 2021 - round 20

13 March 2021 - round 21

14 March 2021 - round 21

20 March 2021 - round 22

21 March 2021 - round 22